Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů společnosti Finanční svoboda, s.r.o.

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách „financnisvoboda.cz“ provozovaných společností Finanční svoboda s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 02928124, DIČ: CZ02928124 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 58938 u Krajského soudu v Ostravě
dále jen „FINANČNÍ SVOBODA”), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FINANČNÍ SVOBODA, a kupujícího (dále také jako „zákazník” nebo „spotřebitel”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

 1. „Spotřebitelská smlouva” je smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující, který je spotřebitelem, a na druhé straně prodávající.
 2. „Prodávající” je FINANČNÍ SVOBODA. FINANČNÍ SVOBODA je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. „Kupujícím” je zákazník našeho internetového obchodu www.financnisvoboda.cz. Kupujícím může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona o ochraně spotřebitele, dále podnikatel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Doprava a platba

Zboží vám bude v rámci ČR zasláno přepravní službou PPL. 

Kupující má možnost zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem. Poskytovatelem platební brány je společnost  ComGate Payments, a.s https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. 

Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Pokud systém nepotvrdí autorizaci vaší karty, může to být z následujících důvodů:

 • mohli jste omylem vyplnit špatné údaje o platební kartě,
 • v době platby nebylo na vašem účtu dostatečné krytí k provedení platby,
 • vaše platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu, je nezbytné obrátit se přímo na vydavatele karty, vaši banku.

Pro případné dodatečné informace k platbám nebo k relamacím využijte kontaktní údaje ComGate.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 26

Kupní smlouva

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku nebo v případě, že se výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 1829 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1829 OZ od smluv, vymezených v § 1837 OZ.

Ochrana osobních údajů

Přístup na webové stránky prodávajícího může být z jeho strany podmíněn poskytnutím některých osobních údajů zákazníka. V takovém případě bude FINANČNÍ SVOBODA s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít FINANČNÍ SVOBODA využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Kupující vyplněním a zasláním objednávky zboží bere na vědomí, že správce zpracuje všechny poskytnuté osobní údaje po dobu 2 let (v případě prodloužené záruky – po její dobu) od převzetí zboží v rozsahu objednávky zboží společností FINANČNÍ SVOBODA, která je správcem (dále jen „Správce”) a následně zpracuje (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely plnění kupní smlouvy a dále pro účely plnění záruky za vady.

Zasláním objednávky kupující dále bere na vědomí, že správce zpracuje osobní údaje v rozsahu objednávky pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb správce a jeho obchodních partnerů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení souvisejících s objednaným zbožím prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas pro marketingové účely je udělován dobrovolně na dobu maximálně 10 let avšak může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán na adrese info@financnisvoboda.cz

Dle právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, správce tímto výslovně informuje, že kupující má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. V případě, že správce zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má-li kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí a osobního života či výše uvedeného zákona, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reklamační řád

Oznámení reklamace je možné podat telefonicky a e-mailem osobám, které jsou uvedeny na webových stránkách, nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. V reklamaci musí být jasně uvedeno z jakého důvodu je zboží reklamováno.

Klientské balíčky mají charakter služby, proto nelze tuto službu hmotně dopravit na adresu uvedenou Kupujícím. Reklamaci nelze uplatnit za předpokladu, že je poskytované zboží viditelně poškozeno či znehodnoceno. Kupující bude informován o vyřízení reklamace primárně e-mailem, popř. písemně poštou. Kupující také může odstoupit od smlouvy s nárokem vrácení uhrazené částky za reklamované zboží , je-li mu uznána reklamace za tuto službu.

Kupní cena

Ceny uvedené na webových stránkách financnisvoboda.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Vlastnické právo ke zboží vzniká kupujícímu zásadně až jeho úplným uhrazením.

Autorská práva

 1. Při používání všech webových stránek prodávajícího spotřebitel nesmí nijak zasahovat do podoby, způsobu fungování bezpečnosti apod. těchto internetových stránek. Spotřebitel dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
 2. FINANČNÍ SVOBODA podpisem plněním objednávky poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci ve smyslu § 2358 OZ k užití předmětu koupě, a to v následujícím rozsahu:
  • na dobu autorskoprávní ochrany díla
  • na území České republiky
  • v počtu licencí uvedených v písemné objednávce objednatele. Jednou licencí se touto smlouvou rozumí oprávnění objednatele tzv. nainstalovat (užít) dílo na jeden počítač ve vlastnictví objednatele.
 3. Kupující není povinen licenční oprávnění stanovené v odst. 1 tohoto článku využít.Kupující není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence získané v souladu s těmito podmínkami jakékoliv třetí osobě

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14. 11. 2014

Formulář odstoupení od smlouvy
 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Finanční svoboda, s.r.o.

IČ: 02928124

Se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

Odstoupení od smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách www.financnisvoboda.cz objednal ………., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč.

Na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby nebo zboží, a zároveň Vás žádám o vrácení ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………. dne ……….

 

 

© 2007-2023 FINANČNÍ SVOBODA – všechna práva vyhrazena